طرح خرید گروهی Rapi Website Compressor با یکسال اشتراک در آپدیت

قیمت: 100000 ریال

با شرکت در این طرح از یکسال بروز رسانی رایگان این افزونه بهرمند خواهید شد.

امکانات :

Minify HTML – Inline CSS – Inline JS On Fly. 

Minify HTML source code.
Single line HTML Output.
Minify inline CSS.
Minify inline JavaScript.
Minimize payload size.
Easy To Use.
Improve Site Loading Time.
Improve SEO.
Remove HTML comments.
No modification in your server files (template files)